Pagbuo ng Pamahalaan ng Estado

Ang nahalal na Tagapagsalita ang siyang tumitiyak ng mayorya ng suporta para sa partido na tinatawag na bumuo ng pamahalaan, kapag ito ay pinagtatalunan.

konstitusyon na sinasalakay, BJP indian constitution attack, BJP RSS india constitution, Narendra Modi BJP, Indian Express newsIto ay lamang kapag ang Asembleya ay nabuo, na ang Gobernador ay tumawag sa mga pinuno ng mga partidong pampulitika sa Asembleya upang bumuo ng pamahalaan.

Sa ilalim ng ating Konstitusyon, tinanggap natin ang parliamentaryong demokrasya bilang ating sistemang pampulitika. Nangangahulugan ito at nagpapahiwatig na ang ehekutibo/ministeryo ay binubuo ng mga miyembro ng lehislatura i.e. ang Asembleya sa kaso ng Estado, at sila ay may pananagutan sa Asembleya. Ang Perforce, nangangahulugan ito na ang Asembleya, kung saan sila ay mga miyembro, ay dapat na mabuo ayon sa Konstitusyon, sa pamamagitan ng panunumpa sa mga halal na miyembro, at ang mga halal na miyembro na naghahalal ng Speaker upang magsagawa ng negosyo nito. Ang nahalal na Tagapagsalita ang siyang tumitiyak ng mayorya ng suporta para sa partido na tinatawag na bumuo ng pamahalaan, kapag ito ay pinagtatalunan.

Ito ay lamang kapag ang Asembleya ay nabuo, na ang Gobernador ay tumawag sa mga pinuno ng mga partidong pampulitika sa Asembleya upang bumuo ng pamahalaan. Kung mayroong isang partido na may hindi mapag-aalinlanganang mayorya, itinatalaga niya ang pinuno ng naturang partido bilang Punong Ministro. Gayunpaman, kung walang partido na may ganoong mayorya, kung gayon ang partido na may mas malaking bilang ng mga miyembro at nakataya sa pag-angkin nito upang bumuo ng Pamahalaan, ay bibigyan ng unang pagkakataon na bumuo ng pamahalaan. Kung gayunpaman, sa mismong oras kung kailan ang naturang partido ay nag-aangkin, ang ibang mga partido na nagsasama-sama ay bumuo ng isang Front at nagpapakita na ang Front ay may mas malaking bilang ng mga miyembro, ang Gobernador ay makatwiran sa pag-imbita sa naturang Front upang bumuo ng pamahalaan, sa halip na ang iisang partido na may mayorya.

Sa kamakailang kaso ng Estado ng Maharashtra, para sa mga dahilan na pinakakilala niya, ang Gobernador ay hindi bumubuo ng Asembleya nang higit sa isang buwan, matapos ang mga resulta ng halalan ay nararapat na ipaalam noong ika-25 ng Oktubre 2019, at ginawa ito noong ika-27 ika-Nobyembre 2019, pagkatapos lamang ng direksyon ng Korte Suprema. Samantala, pinahintulutan niya ang kanyang sarili ng pribilehiyo na magtalaga ng pansamantalang Punong Ministro pagkatapos ng pagbuwag sa naunang Asembleya sa pagtatapos ng panunungkulan nito noong ika-9 ng Nobyembre 2019.Pangalawa, hinintay niya ang BJP na mangolekta ng sapat na mga bagong nahalal na miyembro para maging mayorya na partido sa Asembleya kung kailan niya ito bubuuin. Nang ipaalam sa kanya ng BJP, na hindi ito bubuo ng gobyerno (dahil hindi sila makapagtipon ng sapat na mga miyembro), inimbitahan niya ang Shiv Sena na may pangalawang mas malaking bilang ng mga nahalal na miyembro at binigyan lamang sila ng 24 na oras upang bumuo ng gobyerno, at noong humingi sila ng dalawa pang araw para gawin ito, tumanggi siya, at tinawag ang NCP, ang ikatlong mas malaking partido ng mga nahalal na miyembro, upang bumuo ng gobyerno. Nang humiling din sila ng dalawang araw na gawin ito, tumanggi siya, at nagpadala ng ulat sa Pangulo ng India, na humihiling ng Panuntunan ng Pangulo sa ilalim ng Artikulo 356 ng Konstitusyon, sa kadahilanang hindi maipatuloy ang Pamahalaan ng Estado. alinsunod sa mga probisyon ng Konstitusyon. Ginawa ito ng obligadong Pangulo, at ipinataw ang kanyang Panuntunan sa Estado w.e.f. 13-11-2019.

Ang mga partido ng oposisyon ay lumapit sa Korte Suprema, at habang ang usapin ay nakabinbin sa Korte, isang filmy farce ang pinagtibay sa mga oras ng gabi ng ika-22 at ika-23 ng Nobyembre, maliwanag na sa pagkakataon ng BJP. Bandang 11:30 p.m. noong ika-22 ng Nobyembre, ang pinuno ng BJP ay lumapit sa Gobernador, kasama ang isang pinuno mula sa NCP at isang listahan ng 54 na halal na miyembro ng NCP, upang bumuo ng pamahalaan. Noong 12:30 a.m. noong ika-23 ng Nobyembre 2019, ipinadala ng Gobernador ang kanyang ulat sa Pangulo at hiniling sa kanya na alisin ang Panuntunan ng Pangulo. Ipinadala ng Pamahalaang Sentral ang rekomendasyon nito sa Pangulo noong 1:30 a.m., at noong 5:47 a.m., nilagdaan ng Pangulo ang utos na nag-aalis ng Rule. Noong 7:45 a.m., pinangasiwaan ng Gobernador ang Panunumpa sa BJP at sa mga pinuno ng NCP sa unconstituted Assembly bilang Chief at Deputy Chief Minister ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos noon ang Korte Suprema sa pamamagitan ng pansamantalang utos nito na may petsang ika-26 ng Nobyembre, ay nag-utos sa Gobernador na mangasiwa ng panunumpa sa katungkulan sa mga bagong halal na miyembro ng Asembleya at kumpletuhin ang proseso ng pagbuo ng pamahalaan sa ika-27 ng Nobyembre, sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang floor-test, kung kinakailangan.

Binigyan din ng Korte ang pro-tem Speaker na isagawa ang floor-test, kung mayroon man, kahit na wala ang Speaker na inihalal ng Assembly, upang maiwasan ang karagdagang pagkawala ng oras at pangangalakal ng kabayo. Ang Gobernador ay nagtalaga ng Punong at Pangalawang Punong Ministro na nagbitiw noong ika-26 ng Nobyembre. Ang Asembleya, ay binuo sa pamamagitan ng pangangasiwa ng Panunumpa sa mga nahalal na miyembro noong ika-27 ng Nobyembre, at dahil ang tatlong partido-Front lamang ang nakataya sa paghahabol upang mabuo ang gobyerno, ang gobyerno ng Front ay iniluklok noong ika-28 ng Nobyembre. Ang floor test ay ginanap noong ika-30 ng Nobyembre.

Ang mga pag-unlad sa itaas sa Maharashtra, ay nagtataas ng ilang mga legal at etikal na tanong. 1) Ang panunumpa ba ng mga halal na miyembro ng Asembleya ay nakasalalay sa pagpapasya ng Gobernador? 2) Maaari bang simulan ng Gobernador ang proseso ng pagbuo ng Pamahalaan nang hindi bumubuo ng Asembleya? 3) Maaari bang hilingin ng Gobernador sa Pangulo na ipataw ang kanyang Panuntunan kahit na hindi bumubuo ng Asembleya at hindi tinatawag ang mga pinuno ng partido/partido sa Asembleya upang bumuo ng Pamahalaan? 4) Maaari bang tanggapin ng Pangulo ang kahilingan ng Gobernador sa mga ganitong pagkakataon, na ipataw ang kanyang Panuntunan? 5) Masasabi bang kapag ang angkop na pamamaraan para sa pagbuo ng pamahalaan ay hindi nasunod, at ang pamahalaan ng Estado ay hindi nabuo, ang Pamahalaan ng Estado ay hindi maaaring isagawa alinsunod sa mga probisyon ng Konstitusyon, sa loob ng kahulugan ng Artikulo 356 ng Konstitusyon? 6) Maaari bang magtalaga ang Gobernador ng pansamantalang Punong Ministro? 7) Masasabi bang sa kasalukuyang kaso, pinawalang-sala ng Gobernador ng Estado at ng Pangulo ng India ang kanilang mga sarili nang mapagkakatiwalaan sa pagtupad sa mga tungkulin ng kanilang katungkulan?

1) Ang Gobernador ay may tungkuling manumpa sa mga halal na miyembro bilang mga miyembro ng Asembleya, sa sandaling maabisuhan ang kanilang halalan sa ilalim ng Representasyon ng People Act 1951. Ang pagpapaubaya nito sa kanyang pagpapasya ay pagbabagsak sa Konstitusyon.

2) Hindi maaaring simulan ng Gobernador ang proseso ng pagbuo ng Pamahalaan nang hindi bumubuo ng Asembleya sa pamamagitan ng panunumpa sa mga bagong halal na miyembro at nang walang halalan kahit man lang sa Speaker (kung hindi ang Deputy Speaker) mula sa kanilang mga sarili, gaya ng itinatadhana sa Artikulo 178 ng Konstitusyon. Habang ang pangangasiwa ng Panunumpa sa mga halal na miyembro ay maaaring italaga ng Gobernador sa pro-tem Speaker, ang nararapat na nahalal na Tagapagsalita ang kailangang magsagawa ng lahat ng karagdagang gawain ng Asembleya, kabilang ang pagdaraos ng floor-test, kung kinakailangan.

Pagkatapos noon, kailangang anyayahan ng Gobernador ang pinuno/pinuno sa partido/partido sa Asembleya upang bumuo ng Pamahalaan. Kung nagdududa ang suporta ng nakararami sa tinatawag na pinuno, dapat niyang idirekta ang floor test na gagawin ng halal na Speaker. Kapag napatunayan ng pinuno ang kanyang mayorya sa pagsubok, dapat siyang italaga ng Gobernador bilang Punong Ministro. 3) Maliban kung, pagkatapos na imbitahan ang mga pinuno ng mga partido sa Asembleya, ang Gobernador ay dumating sa konklusyon na hindi posible na bumuo ng pamahalaan, maaari niyang anyayahan ang Panuntunan ng Pangulo, at maliban kung ang Gobernador ay dumaan sa nasabing proseso, ang Hindi matanggap ng Pangulo ang kahilingan ng Gobernador na ipataw ang kanyang Panuntunan.

4) Kung hindi binubuo ang Asembleya, tulad ng nakasaad sa itaas, hindi maaaring anyayahan ng Gobernador ang pinuno ng mga bagong halal na miyembro, dahil ang mga miyembro o ang kanilang mga pinuno ay hindi naging miyembro ng Asembleya ayon sa konstitusyon. 5) Ang Gobernador ay hindi maaaring magtalaga ng sinumang Punong Ministro na pansamantala o kung hindi man ay hindi bumubuo ng Asembleya at bago subukan ang suporta ng karamihan sa kanya sa pamamagitan ng floor-test. Ang konsepto ng pansamantalang Punong Ministro ay may kaugnayan lamang kapag ang nararapat na binuong Asembleya ay nasa lugar.

6) Ang hindi nararapat na pagmamadali kung saan ang Gobernador, sa madilim na oras ng gabi, ay humiling sa Pangulo na alisin ang Panuntunan ng Pangulo at ang pagmamadali kung saan inalis ng Pangulo ang Panuntunan, at higit pa ang paraan kung saan ang Gobernador ay nanumpa sa tinatawag na Punong at Deputy Chief Minister ay walang credit sa matataas na katungkulan na hawak nilang dalawa. Ang mga aksyon ng dalawa ay nagbigay ng impresyon sa mga tao na sila ay handa na mag-party sa kapus-palad na episode.

Ang mga pag-unlad sa Maharashtra sa pagbuo ng pamahalaan ay hindi bago o hiwalay. Sa Maharashtra mismo noong 2014, ang karamihan sa suporta sa gobyerno ay napagpasyahan sa pamamagitan ng voice vote, bilang pagsuway sa desisyon ng Korte Suprema na isagawa ang floor-test. Ang mga katulad na yugto, na may mga pagkakaiba-iba ay naganap din sa ilang ibang mga Estado.

Maliwanag mula sa mga pagkakataong ito, na kapag walang iisang partido ang may hindi mapag-aalinlanganang mayorya, ang mga pulitiko ay may field-day, at ang mga tao ay kailangang harapin ang isa pang pagsubok na ganap na kontrolado ng mga pulitiko, upang mabuo ang gobyerno. Ito ay bukod sa kapaligiran ng walang katiyakan na walang katiyakan at ang napakalaking pag-aaksaya ng oras, lakas at mapagkukunan ng lahat ng mga institusyon kabilang ang hudikatura. Panahon na para buuin ang mga naaangkop na alituntunin para sa pagbuo ng mga pamahalaan, sa mga ganitong pagkakataon, alinman sa Korte Suprema o Parlamento. May pagkakataon ang Korte Suprema na gawin ito sa kaso sa kasalukuyan, na nakabinbin sa harap nito.